Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig och omfattning

Personuppgiftsansvarig är EGL Juridik AB (nedan ”EGL Juridik”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”), organisationsnummer 559138-9449, Skodonsvägen 6, 126 77 Hägersten, 08 – 519 71 800, www.egljuridik.se.

Denna informationstext riktar sig till klienter, motparter och andra parter vars personuppgifter vi behandlar inom ramen för vår juridiska verksamhet.

Syftet med informationstexten är framförallt att tillhandahålla information till registrerade i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. I undantagsfall kan vi ge dig ytterligare, mera specifik information i samband med viss insamling av uppgifter eller vid inhämtande av ditt samtycke. Sådan mer specifik information gäller, i förekommande fall, före denna allmänna informationstext.

Om du har några frågor – eller synpunkter – rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@egljuridik.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om registrerade till olika ändamål:

1. Kontaktpersoner för klienter, motparter eller andra intressenter med vilka vi kommunicerar i samband med att vi utför ett uppdrag, eller som vi behandlar när uppdraget förbereds, hanteras eller administreras.
Det inte möjligt att tillhandahålla en uttömmande lista över vilka personuppgifter eller vilka typer av personuppgifter som kommer att samlas eller behandlas i samband med ett uppdrag. Listan nedan är avsett som exempel: personnummer, organisationsnummer, mötesanteckningar, andra information som är nödvändiga för att hantera ett klients fall.
Den rättsliga grunden för behandlingen är dels att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås, dels att uppnå ett berättigat intresse. Att bistå vår klients intressen utgör ett berättigat intresse och detta intresse väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

2. Kontaktpersoner för potentiella klienter, andra rådgivare, eller andra personer som vi önskar kommunicera med för att informera om våra tjänster.
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kan inkludera namn, postadress, e-mailadress, telefonnummer, titel/ position.
Grunden till insamlingen och behandlingen är en intresseavvägning, samt i vissa fall inhämtning av samtycke (t.ex. utskick av nyhetsbrev).

3. Personuppgifter nödvändiga för fakturering av våra klienter eller för bokföring.
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar inkluderar namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, personnummer.
Vid fakturering är behandling berättigad för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. När det gäller bokföringen är behandlingen berättigad fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den EGL Juridik i enlighet med bokföringslagen.

4. Personer som söker anställning hos oss, eller som annars uttrycker intresse för samarbete med EGL Juridik.
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kan inkludera namn, postadress, e-mailadress, telefonnummer, titel/ position, kategori av registrerad och i vissa fall bild.
När en person ansöker en tjänst på vår hemsida eller via en tredje part inhämtas det registrerades samtycket. I andra fall motiveras behandling i vissa fall av en intresseavvägning eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

5. Vi samlar också in information om vilka av våra events, seminarier och utbildningar som den registrerade i förekommande fall har deltagit i eller kommer att delta i.
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar kan inkludera namn, postadress, e-mailadress, telefonnummer, titel/ position.
Den rättsliga grunden för behandlingen är dels att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås, dels i vissa fall inhämtning av samtycke.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. EGL Juridik kan inte fullgöra sitt uppdrag eller tillhandahålla sina tjänster om inte de begärda personuppgifterna tillhandahålls EGL Juridik.

Automatiserat beslutsfattande

Vi utför inget automatiserat beslutsfattande (inkluderande profilering) avseende dina personuppgifter.

Ändamål och laglig grund

Vi behandlar personuppgifter för att utföra och administrera uppdrag, för att tillvarata dina eller vår klients intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna kan också användas för andra legitima ändamål såsom affärs- och metodutveckling, marknadsföring, marknadsanalys, statistik, rekrytering och riskhantering.

Vi behandlar personuppgifter eftersom det är nödvändigt för oss för att vi ska kunna (i) fullgöra avtal med dig eller för att kunna vidta åtgärder innan avtal ingås, (ii) fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss, och/eller (iii) uppfylla ett berättigat intresse där vi bedömt att det berättigade intresset väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (intresseavvägning).

Behandling i syfte att utveckla och analysera verksamheten samt för marknadsföringsändamål behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten, erbjuda relevanta kurser, utbildningar och seminarier samt kommunicera med våra kontakter.

Överföring och mottagare av personuppgifter

Vi eventuellt kommer att överföra dina uppgifter till externa tjänsteleverantörer i form av IT-tjänsteleverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning och alltid ' under personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi kommer annars inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra klienters rättigheter och intressen, och/eller (iii) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra klienters rättigheter.

TREDJELANDSÖVERFÖRING OCH MOLNTJÄNSTER

Vi för inte över eller behandla personuppgifter utanför EU/EES-området. Vi kommer inte heller att lagra eller behandla dina personuppgifter i s.k. publika molntjänster.

Hur länge sparas personuppgifterna?

1. Personuppgifter som vi behandlar inom ramen för uppdrag: I enlighet med gällande riktlinjer från Advokatsamförbundet samt med den skyldighet som åvilar oss enligt dataskyddsförordningen lagrar EGL Juridik alla klientrelaterad information och personuppgifter däri i tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

2. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om tolv månader efter den senaste kontakten med dig. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande informations- eller kommunikationstjänster kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

3. Personuppgifter om jobbsökande kommer sparas under den aktuella rekryteringsprocessen (om tillämpligt) och därefter under ytterligare maximalt två år i syfte att kunna erbjuda anställning till dig.

4. Personuppgifter som sparas och behandlas av andra ändamål sparas under den period det är nödvändigt för det aktuella ändamålet för vilket vi behandlar uppgifterna.

Dina rättigheter

EGL Juridik behandlar dina personuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt och i enlighet med gällande lagstiftning och enligt god advokatsed. EGL Juridik är en juristbyrå och omfattas som sådan av regler för tystnadsplikt. Detta innebär att EGL Juridik inte får avslöja information som rör klients frågor till någon annan än klienten.

Den registrerade har ett antal rättigheter gällande sina personuppgifter som listas nedan. Dessa är inte absoluta. Det innebär att i vissa fall kan dessa rättigheter förnekas eller att det finns undantag till dessa. EGL juridik följer regler som framgår av dataskyddsförordningen samt i vissa fall av andra författningar. Vi försöker alltid att den registrerades förfrågningar i den mån EGL juridik är skyldig enligt GDPR eller andra författningar.

    Den registrerades rättigheter är:
  • - Rätt till information: Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det.
  • - Rätt till registerutdrag: Den registrerade har rätt att begära information om vilka och på vilket sätt personuppgifter behandlas genom ett så kallat registerutdrag.
  • - Rätt till rättelse: EGL Juridik ska rätta felaktiga uppgifter eller att komplettera insamlade uppgifter med relevanta personuppgifter som saknas.
  • - Rätt till radering: I vissa fall ska EGL Juridik radera personuppgifter, till exempel när dessa inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. Den registrerades har även en rätt att be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas.
  • - Rätt till begränsning av behandlingar: I vissa fall har den registrerade rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.
  • - Rätt att göra invändningar: I vissa fall har den registrerade rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Till exempel har du rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål samt att invända mot sådan behandling. Vi kommer i så fall att omedelbart upphöra behandla dina uppgifter på dessa sätt.
  • - Dataportabilitet: När detta är möjligt har du också en rätt att få dina personuppgifter överförda till en tredje part som du anvisar. Du har också rätt att under vissa förutsättningar och i viss utsträckning få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Om du bor eller arbetar i ett annat land kan du också vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.

Cookies

Vi använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår hemsida. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfigurerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en lämplig inställning i din webbläsare. Vi måste dock påpeka att om du gör det, kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna hemsida i full utsträckning. Klicka här för att läsa mer om vår cookie policy.

Kontakt

EGL Juridik AB, organisationsnummer 559138-9449, Skodonsvägen 6, 126 77 Hägersten, 08 – 519 71 800, www.egljuridik.se. Om du har frågor – eller synpunkter – rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@egljuridik.se.

Ändringar

EGL Juridik kan komma att ändra i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn ändras gäller den nya versionen från den tidpunkt då den publiceras på EGL Juridiks hemsida (www.egljuridik.se). Om den registrerades samtycke krävs på grund av ändringarna i denna policy kommer vi att be den registrerades samtycke i enlighet med tillämpliga lagar och andra författningar.